Regulamin sklepu - GB Grzegorz Byzdra - Strona firmowa

od 24 lat na rynku
Title
Przejdź do treści
REGULAMIN SKLEPU
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
gbwr.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep gbwr.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.  Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży  Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep gbwr.pl,  zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów  o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3.  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do  korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu gbwr.pl zobowiązany  jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej gbwr.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT  – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem gbwr.pl.
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – GB Grzegorz Byzdra, 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 60/4, NIP: 8991496353.
 1. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 2. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Sklep gbwr.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią  oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie,  składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego  opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona  na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5.  Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą  Formularza Zamówień (Sklep gbwr.pl) – 24 godziny na dobę przez cały  rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia  w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja  jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy  Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia  udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6  Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3.  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego  paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie  otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa  w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między  Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2.  W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać  na rachunek bankowy numer: 15 1140 2004 0000 3702 5051 6703 (mBank S.A.)GB Grzegorz byzdra, 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 60/4. W tytule  przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W  przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności  Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.  Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą  karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4.  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy  Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że  Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi maksymalnie 2 dni robocze,
  2.  dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika  następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2-3 dni roboczych  od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze  z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (w tym paczkomaty).


§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są  określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  2.  zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres: reklamacja@gbwr.pl lub pisemnie na adres: GB Grzegorz Byzdra (reklamacja), ul. Zielińskiego 60/4, 53-534 Wrocław.
  3.  w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy  podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu  reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości  oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą  rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  4. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres:
   GB Grzegorz Byzdra (reklamacja), ul. Zielińskiego 60/4, 53-534 Wrocław
   .
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  6.  w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie  reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej  uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego  Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany  Produktu na wolny od wad,
  7. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z  zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie  Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez  podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2.  W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za  niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub  przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił  od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
  GB Grzegorz Byzdra, ul. Zielińskiego 60/4, 53-534 Wrocław.
 4.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument  powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam  sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5.  Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona  zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że  Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże  się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego  paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od  momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób  dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu,  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od  Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy  Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty  odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin  czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się  od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku  usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np.: licencja programu komputerowego zgodnie z Prawem Autorskim, klucz aktywacyjny programu itp.).
 11.  Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy,  jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3.  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu  treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i  prezentowanych w nim materiałów.

§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega  rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego  składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4.  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny  z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr  osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej  za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: biuro@gbwr.pl.
 2. W  powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji  i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj  i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane  informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez  Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres  e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany  przez Usługobiorcę sposób

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2.  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z  obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3.  Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami  będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z  intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o  pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby  to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek  ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie  z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne  spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym  jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie  z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5.  Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z  pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez  złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie  mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek  można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy  Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie  internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.  Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której  zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie  roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6.  Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności  złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online  Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Dokument opracowany za pomocą automatycznego generatora dostępnego na stroniewww.lexlab.pl/generator-regulaminu
Wróć do spisu treści