Polityka prywatności - GB Grzegorz Byzdra - Strona firmowa

od 24 lat na rynku
Title
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.
§1 Definicje

Serwis - serwis internetowy "gbwr.pl" działający pod adresem https://gbwr.pl
Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
Administrator Serwisu / Danych  - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej  Administrator) jest firma "GB Grzegorz Byzdra", prowadząca działalność  pod adresem: 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 60/4, o nadanym numerze  identyfikacji podatkowej (NIP): 8991496353, świadcząca usługi drogą  elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
RODO  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).
Dane osobowe -  oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub  pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora  takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Przetwarzanie  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez  przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
Profilowanie  - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych  osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do  analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby  fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,  zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub  przemieszczania się
Zgoda - zgoda  osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie  oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
Naruszenie ochrony danych osobowych  - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub  niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,  nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych  osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
Pseudonimizacja - oznacza  przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już  przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych  informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są  przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi  uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej
Anonimizacja  - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który  niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub  powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne  - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez  systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów  zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach  Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i  usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis  podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis   do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie  po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia  Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu  sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie  - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami  Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane  poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają  na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych  witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych  ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika  wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie  niemożliwe.
Cookie wewnętrzne -  zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń  Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących  zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z  którego korzysta Użytkownik.
Cookie zewnętrzne  - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji  i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników.  Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o  globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad  zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za  bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją  wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z  Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na  tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w  dalszej części Polityki Prywatności.
Kontrola plików Cookie
Użytkownik  może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące  zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies  przez każdą witrynę internetową
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
Użytkownik  może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki  Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem  którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
Zagrożenia po stronie Użytkownika  - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu  zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy  jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy  od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze  odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję  Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej  działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego  oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane  Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi  zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z sieci internet.
Przechowywanie danych osobowych  - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane  dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były  bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich  przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że  dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed  ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak  i organizacyjnych.
Przechowywanie haseł  - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej  postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie.  Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest  praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator  w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe  partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu  Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam  decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez  poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów  lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki  cookies:
Usługi  świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora.  Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia  usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów  wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis  gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona  automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane  dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do  poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
Dane gromadzone podczas rejestracji:
 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Numer NIP
 • Inne dane zwykłe
Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas dodawania komentarza
 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
Część  danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach  cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być  przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co  do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez  Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych  usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp  do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania  danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania  infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
 • Firmy  pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w  ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line
W  przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące  płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi  realizującemu płatność - PayPal.  Wybrane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie  przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych  reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
 • Dane  osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały  opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np.  wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla  każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
 • Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba,  której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
Co  do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres  świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane  lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia  usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z  listy Newsletter, itp.)
Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga  zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych  danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie  przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez  Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub  podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
Anonimowe  dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane  przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas  nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do sprostowania danych osobowych
Użytkownikom  przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania  danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia  niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do  Administratora

Prawo do usunięcia danych osobowych
Użytkownikom  przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia  danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do AdministratoraW  przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji  danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator  zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w  celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy  Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane  wskutek prowadzonej korespondencji).
W przypadku usługi Newsletter,  Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych  korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości  e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom  przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w  przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość  danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownikom  przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych  dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym  formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie  złożone do Administratora

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom  przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych  osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na  żądanie złożone do Administratora

Prawo wniesienia skargi
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

Adres pocztowy - GB Grzegorz Byzdra, 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 60/4

Adres poczty elektronicznej - biuro@gbwr.pl

Połączenie telefoniczne - +48 601 87 29 71

Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: www.gbwr.pl/kontakt.html

§15 Wymagania Serwisu

Ograniczenie  zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może  spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje  Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób  możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W  Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników  mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi  Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod  nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić  zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator  zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki  Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie  stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików  Cookie.
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej  zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych  Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta  użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty  elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze  korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych  zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie  się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z  Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
Wróć do spisu treści